การจัดสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561

Test blueprint NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2561

ด้านคำนวณ        ด้านภาษา     ด้านเหตุผล

ตัวอย่างกระดาษคำตอบ

ด้านคำนวณ     ด้านภาษา     ด้านเหตุผล

แผ่นพับสำหรับกรรมการคุมสอบ