การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง นายพงษ์รติ  แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางสุภัตรา เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 และนายกนกศักดิ์ กระแสร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามแนวทางของแผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามกการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – พ.ศ.2579) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่