รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน (ข้อสอบกลาง) ปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลดเอกสาร

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559