การทดลองใช้กิจกรรม Unplugged Computer Science โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย จัดการทดลองใช้กิจกรรม Unplugged Computer Science เพื่อนำผลการทดลองมาปรับปรุงกิจกรรมก่อนเริ่มดำเนินการโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในระหว่างวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน โดยมีนายธนากร อาทะเดช และนางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 อำนวยความสะดวก รายละเอียดการดำเนินงาน มีดังต่อไปนี้

รายละเอียดการทดลองใช้กิจกรรม Unplugged Computer Science โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาโรงเรียนวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐา

1.นักเรียนกลุ่มทดลอง

1.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1            จำนวน 1 ห้อง

1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4            จำนวน 1 ห้อง

2. ระยะเวลาดำเนินการ

2.1 วันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562         จัดเตรียมอุปกรณ์ ประชุม เตรียมความพร้อมวิทยากร

2.2 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562         ดำเนินการทดลองใช้กิจกรรม Unplugged Computer Science กับนักเรียนกลุ่มทดลอง ณ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

3. กิจกรรมการทดลอง Unplugged Computer Science

3.1 ทดลองใช้กิจกรรมหุ่นยนต์ (Roboter)

3.2 ทดลองใช้กิจกรรมการนับแบบคอมพิวเตอร์ (Zahlen wie ein Computer)

3.3 ทดลองใช้กิจกรรมเกมกระดาน XO เรียง 3 ชนะ (Setz dein X)

3.4 ทดลองใช้กิจกรรมทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้ชนะเสมอ (Garantiert gewinnen)

3.5 ทดลองใช้กิจกรรมการนับแบบคอมพิวเตอร์ (Eine sichere Sache)

4. คณะทำงาน

4.1 นางสาวกานจุลี  ปัญญาอินทร์      นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4.2 นายธนากร  อาทะเดช              ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

4.3 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง              ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

4.4 นางผาสุก  วงศ์ฝั้น                   ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1

4.5 นายเสกสรร  สรรสรพิสุทธิ์          ครู ชำนาญการ (วิทยากรหลักโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย สพม.34

4.6 นายธนพิพัฒน์  กุลเมืองโดน        นักวิชาการอิสระ