การจัดสอบ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 6 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอบ National Test : NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยในการจัดสอบครั้งนี้ มีการจัดสอบทั้งสิ้นจำนวน 3 ความสามารถ ได้แก่ ความสามารถทางด้านภาษา ความสามารถทางด้านคำนวณ และความสามารถทางด้านเหตุผล ระยะเวลาจัดสอบตั้งแต่ 09.00 น. – 14.00 น. ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาภายในสังกัด ทำให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบว่าด้วยการจัดสอบทุกประการ