รายการหนังสือพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา

ด้วยมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดพิมพ์หนังสือชุด “วชิรญาณ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 เนื้อหาสาระในหนังสือชุด “วชิรญาณ” ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้แก่ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศาสนา วรรณคดี ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ พระราชพิธี ตำราวิชาการด้านต่างๆ การท่องเที่ยว การต่างประเทศ และสุภาษิตคำสอน ฯลฯ (1 ชุด มี 36 เล่ม และซีดี จำนวน 4 แผ่น) ราคาชุดละ 29,900 บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำหรับนิยายเรื่อง “ทศกุมารจริต” ซึ่งจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เป็นนิยายแปลจากต้นฉบับภาษาสันสกฤตของทัณฑิน กวีชาวอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 17 เนื้อหาเป็นเรื่องราวผจญภัยของกุมารทั้งสิบผู้พิชิตดินแดนต่างๆ เป็นหนังสือที่มีคุณค่าด้านภาษาวรรณศิลป์ ให้ภาพสังคมอินเดียและวิถีชีวิตชาวอินเดียอย่างละเอียด ราคาเล่มละ 1,600 บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

หนังสือชุด “วชิรญาณ” และหนังสือนิยาย “ทศกุมารจริต” เหมาะสำหรับการค้นคว้าอ้างอิง ส่วนหนังสือพระราชนิพนธ์ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เหมาะสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา รายได้จากการจำหน่ายหนังสือทั้งหมด โดยเสด็จพระราชกุศล เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งหากโรงเรียนประสงค์จะจัดซื้อหนังสือดังกล่าว สามารถติดต่อสั่งผ่านกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ 10303 โทรศัพท์ 01 280 3581 ต่อ 671, 677 โทรสาร 02 280 1639

ดาวน์โหลดรายละเอียดหนังสือและการสั่งซื้อที่นี่