การประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง

วันที่ 21 มีนาคม 2562 นายณรงค์ ก๋องแก้ว, นายประสิทธิ์ กะตะศิลา, นางอโนทัย กัญญสาย, นายพงศ์รติ แก้วอ้าย และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูนเขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง ตามนโยบาย สพฐ. ที่จะพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในระดับโรงเรียนทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล โดยจะเริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง (Stand alone) ที่มีความพร้อมหรือมีความจำเป็น ที่จะต้องอยู่ได้ในปีการศึกษา 2562 ที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

  1. คะแนน O-NET กลุ่มสาระหลักสูงกว่าระดับประเทศ
  2. ผ่านการประเมินจาก สมศ.
  3. ท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุน
  4. ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ ได้พิจารณา ผ่านความเห็นชอบเพื่อส่งรายชื่อโรงเรียนดังกล่าวถึง สพฐ.ต่อไป