ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดผลคะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบคะแนนระดับเขตพื้นที่การศึกษา