การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนัก การรับรู้ และการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ได้ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) การค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ และแนวทางการพัฒนาคุณธรรมอัตลักษณ์ของกลุ่มงาน รวมทั้งได้กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความสามัคคี และได้กำหนดแนวทาง นโยบาย การขับเคลื่อนคุณธรรมอัตลักษณ์ และแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรมร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาให้ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นองค์กรคุณธรรมชั้นนำต่อไป ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ผศ.ประหยัด ช่วยงาน อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง วิทยากรอาสาจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้และนำจัดกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังได้ร่วมรับฟังคำชี้แจงการดำเนินงานการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงาน รวมทั้งกิจกรรม R2R เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าในการดำเนินงานของ สพป.ลำพูน เขต 1 ด้วย