การพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันที่ 2 เมษายน 2562 คณะศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกิจกรรมการพิจารณาเครื่องมือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาตรวจสอบแบบติดตามดังกล่าว ในประเด็นการใช้ภาษาที่ชัดเจน สื่อความหมายตรงกัน เนื้อหาที่ถูกต้อง ครอบคลุมสอดคล้องกับตัวชี้วัด และสามารถกรอกข้อมูลรายงานได้ตรงกับการปฏิบัติจริง โดยมีคณะทำงานตามคำสั่ง ร่วมพิจารณาเครื่องมือในครั้งนี้ ได้แก่ คณะทำงานจาก สพฐ. นำโดย นางอังคณา สุขเสวี รอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.), นางอรางค์ลักษณ์ มณีศิริ ผอ.กลุ่มติดตามฯ (ภาคเหนือ) สตผ., นายฉัตรชัย หวังมีจงมี นักวิชาการศึกษา สตผ. ร่วมกับ คณะบุคลากรจาก สพป.ลำพูน เขต 1, สพป.เชียงใหม่ เขต 1, สพม.35 (ลำปาง ลำพูน) และ สพป.ลำพูน เขต 2 (ผู้ร่วมสังเกตการณ์) ดำเนินการพิจารณาเครื่องมือฯ จำนวน 5 นโยบาย รวมทั้งสิ้น 80 ตัวชี้วัด ดำเนินการตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1