การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน

ศน.อโนทัย กัญญสาย, ศน.สมชาย มาต๊ะพาน และ ศน.ธนากร  อาทะเดช เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน ร่วมกับคณะทำงานตามคำสั่งจังหวัดลำพูน  ณ ห้องประชุมบ้านสวนสุรีย์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2562 การประชุมปฏิบัติการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ จังหวัดลำพูน ในครั้งนี้ เป็นการประชุมปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์รูปแบบ/แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรูปองค์รวมทั้งจังหวัด โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท ดำเนินการภายใต้แผนงานบูรณาการ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562