การอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการอบรมครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยความร่วมมือระหว่าง สพฐ., สสวท. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทั่วประเทศ ซึ่งในส่วนของ สพป.ลำพูน เขต 1 มีครูพี่เลี้ยงสะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น 13 คน จาก 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน โรงเรียนบ้านแม่เทย โรงเรียนจิรพิทยา โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ และโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง จัดการอบรมระหว่างวันที่ 19–21 เมษายน 2562   ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 ในกิจกรรมชื่อว่า “เก็บดาว มาฝากเธอ” โดยครูพี่เลี้ยงที่เข้ารับการอบรมดังกล่าว จะนำความรู้ที่ได้รับไปอบรมขยายผลสำหรับครูผู้สอนที่สมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสะเต็มศึกษาของแต่ละศูนย์อบรมทั่วจังหวัดลำพูนต่อไป