การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562

วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ 103/2562 ประกอบด้วย ศน.นงคราญ ปัญญาสีห์, ศน.ดวงเดือน  มูลกลาง และ ศน.ธนากร อาทะเดช ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏดังนี้

บัญชีรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

ที่ โรงเรียน ที่อยู่ของโรงเรียน จำนวนนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวนครูที่เข้าร่วมโครงการฯ
1 วัดเหมืองง่า 555 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000 162 2
2 บ้านห้วยไซ 310 ม.8 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51150 92 2
3 บ้านหนองช้างคืน 206 ม.2 ต.หนองช้างคืน อ.เมือง จ.ลำพูน 51170 80 2
4 บ้านหนองเกิด 291 ต.ท่าตุ้ม อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120 83 2
5 บ้านดอยคำ 68 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170 135 2

หมายเหตุ :

1. โรงเรียนอนุบาลลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ ในปีการศึกษา 2561

2. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการฯ ที่คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ 103/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 ใช้พิจารณา (ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด กรณีที่มีโรงเรียนสมัครมากกว่า  5 โรงเรียน) เป็นดังนี้

2.1 เป็นโรงเรียนที่ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในระดับปฐมวัย มาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง และมีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์

2.2 เป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์โดยตรง อย่างน้อย  1 คน และส่งครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 คน

2.3  มีจำนวนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจำนวนอย่างน้อย 60 คน

2.4 เป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ สามารถพัฒนาเป็นต้นแบบได้