การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและพิธีมอบรางวัล “วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” (Best Practice)

นายณรงค์ ก๋องแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโดยหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้มีพิธีมอบรางวัล “วิธีการปฏิบัติที่ดีด้านการนิเทศการศึกษา” (Best Practice) ประจำปี 2560 ซึ่งมีศึกษานิเทศก์จาก สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 1 ราย คือ นายพงศ์รติ แก้วอ้าย เข้ารับรางวัล ระดับเหรียญทอง ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมมา ณ โอกาสนี้ด้วย