พิธีมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบO-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

วันที่ 29 เมษายน 2562 สพป.ลำพูน เขต 1 ได้รับเกียรติจากนายอรรษิษฐุ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนและครูผู้สอน ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา 2561 วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม โดยในปีการศึกษา 2561 นี้ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบได้คะแนนเต็มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวนทั้งสิ้น 10 คน จาก 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จำนวน 5 คน โรงเรียนบ้านป่าตาล จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านฉางข้างน้อย จำนวน 1 คน ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านดอนตอง-วัดป่าบุก จำนวน 1 คน โรงเรียนบ้านศรีป้าน จำนวน 1 คน และ โรงเรียนวัดศรีดอยชัย จำนวน 1 คน พิธีจัดขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2562 ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ขอแสดงความยินดีและขอบคุณผู้บริหาร-คณะครูทุกท่านที่มีความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาของนักเรียนของตนเองอย่างดียิ่งมาโดยตลอด