การอบรม “เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้”

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการอบรม “เติมเทคนิคเสริมสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูภาษาไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเขต 2 ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน โดย ได้รับเกียรติจากวิทยากรของมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดำเนินการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2562