การอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบแนว PISA

นายสมชาย  มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสร้างข้อสอบแนว PISA จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวิทยากรจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินโครงการวิเคราะห์ วิจัย สร้าง ประเมิน คลังข้อสอบและวัดสมรรถนะแบบออนไลน์ด้านการรู้เรื่องอิงตามแนว PISA ใน 3 ด้าน ได้แก่ การรู้เรื่องการอ่าน การรู้เรื่องคณิตศาสตร์ และการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ การจัดอบรมดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะได้นำความรู้ เทคนิค และแนวทางที่ได้รับมาขยายผลสำหรับครูผู้สอนในสังกัดต่อไป