การประชุมปฏิบัติการ การส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมการประชุมปฏิบัติการ การส่งเสริมการอ่าน โดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร โดยจะได้นำความรู้ และแนวทางปฏิบัติที่ได้รับ มาขยายผลสำหรับครูผู้สอนในสังกัดต่อไป