การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการ สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประชุมและมอบนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการขับเคลื่อน ในปีการศึกษา 2562 ในการนี้ ได้รับทราบข้อราชการและร่วมปรึกษาหารือในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น การเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก การขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) การศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดศึกษา การประเมินผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา แผนการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการวิเคราะห์ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ผลการจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการนิเทศการศึกษาต่อไป