เอกสารประกอบการประชุมหลักสูตรฯ

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจ เรื่อง“การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ” [ดาวน์โหลดที่นี่]