การประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในการประเมินโรงเรียนที่ขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางสาวดวงเดือน  มูลกลาง และนางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วย คณะครูปฐมวัยที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกันดำเนินการ ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1