การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ เป็นประธานในการเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยได้พบปะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งมอบนโยบายการจัดการศึกษาที่สำคัญที่จะดำเนินการร่วมกัน ในปีการศึกษา 2562 การประกาศปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร่วมลงนาม MOU โครงการปลูกและผลิตพืชตามศาสตร์พระราชา ในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้นำเสนอข้อราชการต่อที่ประชุม เรื่องการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา การพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่คุณภาพการศึกษาและการนิเทศตามจุดเน้น จำนวน 9 จุดเน้น ณ หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน