รับชมการถ่ายทอดสด “DLTV TELETRAINING” การจัดการอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รับชมการถ่ายทอดสด “DLTV TELETRAINING” การจัดการอบรมการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ร่วมกับคณะผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในการนี้ ได้รับทราบแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้ New DLTV จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแนวทางในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมโครงการ DLTV โดยใช้ยุทธศาสตร์ 4 5 6 พร้อมกันนี้ ได้ร่วมกันวางแผนให้มีโรงเรียนนำร่องที่สร้างรูปแบบการใช้ New DLTV ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป