การนิเทศ ติดตามความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ดำเนินกิจกรรม นิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนภายในสังกัด ในการนี้ ได้นิเทศ ติดตาม ตามประเด็นเครื่องมือการนิเทศฯ จำนวน 5 เรื่อง ประกอบด้วย 1) สภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน 2) การตรวจสอบความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 3) แนวทางการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพ 4) จุดเด่น ปัญหา อุปสรรคข้อจำกัดการยกระดับคุณภาพนักเรียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ 5) ปัญหา ข้อเสนอแนะ ความต้องการ จากโรงเรียนและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาจากผู้นิเทศ สำหรับการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 1/2562 ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีจำนวน 7 เรื่องหลัก คือ 1) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2) การพัฒนา “การอ่านออก เขียนได้” 3) การดำเนินงานตามนโยบายห้องเรียนคุณภาพ 4) การพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 5) การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 6) การจัดการเรียนรู้โดยใช้ New DLTV และ 7) การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการใช้ DLIT โดยการนิเทศ ติดตามดังกล่าว เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนในสังกัดและจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนครบทุกโรงเรียนภายใน 30 พฤษภาคม 2562