คณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา

นางนงคราญ ปัญญาสีห์, นางสาวดวงเดือน มูลกลาง และนายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วย นางจิตสุภัค  มานะการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน, นางสาวสายฝน  ต๊ะวันนา ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดศรีบุญชู-วังไฮ และนางสาววราภัสร์  จิกยอง ครูระดับปฏิบัติการ โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ ร่วมเป็นคณะทำงานการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพวิทยากรหลัก (Core Trainer) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ในหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้ร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยที่ สพฐ.ได้รับจากประเทศเยอรมัน นำมาจัดทำเป็นแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ดำเนินการปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น รวมถึงการรับองค์ความรู้ด้านโครงงานตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เพื่อนำมาขยายผลสำหรับครูภายในสังกัดต่อไป