วิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

นางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมเป็นวิทยากรการอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1