การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2562 โดยมีการจัดประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อมอบหมายภาระงาน ณ ห้องประชุมทานตะวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 และออกเดินทางเพื่อศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 – 1 มิถุนายน 2562 ในการนี้ ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพงานตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) เพื่อนำกลับมาพัฒนาองค์กรนอกจากนี้ ยังได้มีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้สำคัญภายในจังหวัดชลบุรี ได้แก่ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล เรือหลวงจักกรี นฤเบศร และสวนนงนุช เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์แก่ตนเองต่อไป