การประชุม “พลิกโฉมการศึกษาไทย” ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน

นางสุกัญญา  ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อ“พลิกโฉมการศึกษาไทย”ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งจะได้นำแนวคิดและหลักการที่ได้รับ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาการนิเทศการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่อไป