การอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการสอนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวคิด BBL ในศตวรรษที่ 21

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยนายชาติชาย กันกา รองฯ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 , ศน.ณรงค์ ก๋องแก้ว, ศน.สุกัญญา ไชยบุญเรือง และคณะศึกษานิเทศก์ทุกคน ดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และเทคนิคการสอนด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนตามแนวคิด BBL ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 สำหรับคุณครูผู้สอนภาษาไทยโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ในการนี้ ได้รับเกียรติจากดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และพบปะคณะครูผู้เข้ารับการอบรม โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา และทีมงาน พร้อมคุณครูแกนนำ Brain Base Learning (BBL) คุณครูไพวรรณ ศรีบัวนำ โรงเรียนบ้านหนองเงือก ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการอบรมดังกล่าว จะนำไปสู่นักเรียนทุกห้องเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพการฟัง พูด อ่านและเขียนที่มีคุณภาพต่อไป