การอบรมทางไกลสำหรับโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายประสิทธิ์ กะตะศิลา และ นายพงศ์รติ แก้วอ้าย ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้ารับการอบรมทางไกลสำหรับโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ร่วมกับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองเกิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเกิด อ.ป่าซาง จ.ลำพูน โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการจัดการอบรมผ่านระบบทางไกล สำหรับครูโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ ซึ่งโรงเรียนบ้านหนองเกิดได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะดังกล่าว และจะได้ดำเนินงานตามแนวนโยบายให้มีประสิทธิภาพต่อไป