การประชุมปฏิบัติการสร้างทีมงานวิทยากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย

วันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินกิจกรรมการประชุมปฏิบัติการสร้างทีมงานวิทยากรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ในการนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณครูวันเพ็ญ ทิพย์เวียง  Local Trainer จากโรงเรียนอนุบาลลำพูน ดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่ทีมงานวิทยากร โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ซึ่งเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัย ภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นทีมวิทยากรระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย และสามารถเป็นวิทยากรอบรมขยายผลแก่ครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดได้ โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ สพฐ.ได้เน้นกิจกรรม “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science) เพื่อวางพื้นฐานที่ดีทางด้านวิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัยเพื่อการต่อยอดต่อไป