การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสมชาย  มาต๊ะพาน ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผล O-NET ไปใช้ยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยอริยสัจ 4” ซึ่งจะได้นำความรู้ เทคนิค และแนวทางที่ได้รับมาขยายผลสำหรับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภายในสังกัดต่อไป