การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมและได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ในการนี้ ได้คณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุม ปรึกษาหารือ ถึงข้อราชการที่สำคัญและปฏิบัติร่วมกัน เช่น การรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแบบรายงานผล  การดำเนินงานตามมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 การรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และการเตรียมการจัดงานวันวิชาการ เป็นต้น