การประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำโดย นายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 นางนงคราญ ปัญญาสีห์ และนางสุกัญญา ไชยบุญเรือง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 จัดกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการนิเทศ ติดตาม การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดกิจกรรมต้านทุจริตศึกษาของสถานศึกษา สำหรับครูวิชาการทุกโรงเรียนภายในสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผนวกหลักสูตรต้านทุจริตไว้ในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งมีกิจกรรมการตรวจสอบหลักสูตรของสถานศึกษาให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จัดอบรม ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ซึ่ง สพป.ลำพูน เขต 1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย