การประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวฐิติรัตน์ ธนาตย์ชโยดม ครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว เป็นการนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีความสุข ซึ่งสามารถนำมาบูรณาการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ระดับประถมศึกษา ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้เป็นอย่างดี โดยจะได้นำความรู้และกิจกรรมมาขยายผลให้กับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และวิทยาการคำนวณในสังกัด ภายในเดือนสิงหาคม 2562 ต่อไป