การประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การนำเสนอผลการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.ปีงบประมาณ 2561

นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวปิยานันต์ บุญธิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้การนำเสนอผลการวิจัย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สพฐ.ปีงบประมาณ 2561 โดยกลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ในการนี้ ได้นำเสนอผลการวิจัย “เรื่อง การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพป.ลำพูน เขต 1” และ “การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนวัดห้วยม้าโก้ง ด้วยแนวคิดไคเซ็น” ซึ่งผลงานวิจัยของ นางสาวปิยานันต์ บุญธิมา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผลงานดีเด่นให้นำเสนอบนเวทีจำนวน 8 ผลงาน จากกว่า 90 ผลงานวิจัยในครั้งนี้