การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

นางสาวดวงเดือน มูลกลาง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย ในรุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 1 – 8 ที่ยังไม่ผ่านการอบรมฯ เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์แก่นักเรียนระดับปฐมวัย ตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ซึ่งในลำดับต่อไป จะได้มีการนิเทศ ติดตาม ผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูผู้ผ่านการอบรมฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะ ช่วยเหลือ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในระดับปฐมวัยต่อไป