การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา

นายชาติชาย กันกา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้านวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา โดยมีเป้าหมายคือการให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูลและรู้เท่าทันเทคโนโลยีผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 94 คน และครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 12 คน ผู้เข้ารับการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 106 คน ระยะเวลาการประชุม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1