การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2562

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุมและได้แจ้งข้อราชการที่สำคัญ ในการนี้ ได้คณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุม ปรึกษาหารือ ถึงข้อราชการที่สำคัญและปฏิบัติร่วมกัน ได้แก่ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 การขับเคลื่อนกองทุนช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆ และเรื่องการจัดงานมหกรรมวิชาการ สู่คุณภาพการศึกษา : Academic Symposium 2019 เป็นต้น