การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 31 สิงหาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 โดย ศน.อโนทัย กัญญสาย และคณะ จัดกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค ( Boot Camp ) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมจามจุรี สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมีนายชาติชาย กันกา รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ กิจกรรมดังกล่าวมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษภายในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 55 คน ซึ่งจากการดำเนินงานเกิดผลในเชิงคุณภาพคือ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการสอนภาษาอังกฤษและการผลิตสื่อการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ แปลกใหม่ น่าสนใจ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเองได้ รวมถึงการได้รับแรงจูงใจและกำลังใจ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนเองมากยิ่งขึ้น ถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายฯ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทางด้านวิชาการต่อไป