การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2562

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี นายพันท์ คำพรรษา  รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญ และในการนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้ประชุม ปรึกษาหารือถึงข้อราชการที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. นโยบายการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายพงค์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ โดยมุ่งเน้นงานสถาบันพระมหากษัตริย์ งานจิตอาสาเบื้องต้น เชิญชวนข้าราชการจิตอาสา ให้นายอำเภอดำเนินการทุกสัปดาห์ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงานของจิตอาสามีการรายงานพร้อมภาพถ่าย ให้นายอำเภอไปพบปะนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ทุกๆ สัปดาห์ ๆ ละ 1 ครั้ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดจะออกไปเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
  2. การปฏิบัติงานของข้าราชการ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีนโยบายให้ข้าราชการในสังกัดฯ ปฏิบัติงานเต็มเวลา (08.30 น. – 16.30 น.) กรณีมีความจำเป็นต้องออกก่อนเวลาที่กำหนด ให้แจ้งผู้อำนวยการกลุ่ม/รองผู้อำนวยการกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มนิเทศฯ ได้จัดทำสมุดขออนุญาตออกนอกสถานที่ (กรณีที่มิได้ไปราชการ) และให้ศึกษานิเทศก์ที่มีความประสงค์ขอออกนอกสถานที่บันทึกขออนุญาต
  3. การปรับปรุงสถานที่ในการปฏิบัติงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  4. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงาน ได้แก่ การจัดทำโครงการ งานจาก สพฐ. กำหนดการสอบ NT/O-NET การจัดทำแผนนิเทศ เครื่องมือการนิเทศ การนิเทศเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 การนิเทศตามจุดเน้น การรับประเมินระบบประกันคุณภาพรอบ 4 จาก สมศ. และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
  5. การกำหนดนิยาม และตัวชี้วัดความสำเร็จ ของการดำเนินงานตามนโยบาย 9 จุดเน้น
  6. การกำหนดกรอบอัตรากำลังของศึกษานิเทศก์รายบุคคลและรายกลุ่มงาน