การนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยมีประเด็นสำคัญในการนิเทศ ติดตามฯ ครั้งนี้ ได้แก่ สภาพการบริหารจัดการโรงเรียน ณ วันเปิดภาคเรียน จำนวน 3 ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการพัฒนาโรงเรียนในเชิงคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 /2562 จำนวน 6 ประเด็น รวมถึง ปัญหา ข้อเสนอแนะและความต้องการจากโรงเรียน ทั้งนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ได้ดำเนินการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ สภาพการดำเนินงานปัจจุบัน สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในสังกัด อย่างละเอียด ระหว่างวันที่ 1 – 22 พฤศจิกายน 2562  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดสรุปเป็นสารสนเทศ เสนอต่อคณะผู้บริหาร สพป.ลำพูน เขต 1 เพื่อหาแนวทางพัฒนาและช่วยเหลือทางโรงเรียนต่อไป