การลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประชุมเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม และประชุมเครือข่ายโรงเรียนประชารัฐ โครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED จ.เชียงใหม่ และ จ.ลำพูน ร่วมกับ ดร.กรวิทย์  ไชยสุ School Partner : SP จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  ในเครือ CP All พร้อมคณะทีมงาน ณ โรงเรียนบ้านศรีสุพรรณ โรงเรียนตำบลริมปิง และโรงเรียนบ้านห้วยไซ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการสานอนาคตการศึกษา Connext ED ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ รุ่นที่ 2 ซึ่งผลการตรวจเยี่ยม พบว่า ทุกโรงเรียนดำเนินงานตามโครงการฯ มีความก้าวหน้ากว่าร้อยละ 70 และมีการบูรณาการกิจกรรมโครงการฯ เข้ากับการเรียนการสอนทั้ง 8 กลุ่มสาระได้อย่างมีประสิทธิภาพน่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง