การประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 จัดการประชุมศึกษานิเทศก์และบุคลากรในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 7/2562 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สพป.ลำพูน เขต 1 โดยมี ดร.สุวิทย์  มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุมพร้อมแจ้งข้อราชการสำคัญ  ดังนี้

1. แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กและการบริหารจัดการอัตรากำลัง

2. แนวทางการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นอกจากนี้ คณะศึกษานิเทศก์ ยังได้รับทราบและพิจารณาข้อราชการสำคัญที่จะต้องดำเนินการร่วมกัน ดังนี้

1. ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (KPI Report System : KRS)

2. การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

3. การปรับปรุงภูมิทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1

4. การจัดงานวันครูปี 2563

5. การจัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ

6. การเบิกจ่ายค่าจัดทำเอกสารของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย

8. เรื่องแจ้งจากกลุ่มงานต่างๆ

9. การจัดทำคู่มือการดำเนินงานตามนโยบาย 9 จุดเน้น