แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ได้รับศึกษานิเทศก์ที่ย้ายเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการจาก สพป.เชียงใหม่ เขต 6 จำนวน 1 ราย ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 โดยปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาที่ 1 ไปพลางก่อน หากกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้รับศึกษานิเทศก์เต็มอัตราแล้ว จะได้ดำเนินมอบหมายหน้าที่ประจำต่อไป ทั้งนี้ ศึกษานิเทศก์รายดังกล่าว มีข้อมูลดังนี้

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางวลัยลักษณ์   แก้วมณี

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Walailuk  kaewmanee

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ทาที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์

E-mail : khuan.walailuk@gmail.com