การประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ ในการฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษาที่เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ โดยมีการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรฯ การกำหนดปฏิทินการฝึกประสบการณ์สำหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ระหว่างวันที่ 17 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน รวมถึงได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและเป็นไปตามแผนการพัฒนาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดไว้ทุกประการ