นิเทศ ติดตามและร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. โรงเรียนบ้านน้ำย้อย

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางอโนทัย กัญญสาย นางสาวดวงเดือน  มูลกลาง และนายธนากร อาทะเดช  ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ได้เข้านิเทศ ติดตาม และร่วมการซักซ้อมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จาก สมศ. ณ โรงเรียนบ้านน้ำย้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีนายฤกษ์ชัย ใจคำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำย้อย เข้าร่วมการประชุมเตรียมการฯ จากการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้ทราบจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาของโรงเรียน ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาปฐมวัย โดยได้มีการแนะนำในประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ การเตรียมข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน การวางแผนจัดเตรียมการประเมินขั้นพื้นฐานในแต่ละมาตรฐาน รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนสำหรับรับการประเมินจากคณะกรรมการฯ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2563