แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่


ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) 
นางจุฬารัตน์   ป้อมเสมา

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Jurarat  Pomsema

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอป่าซางที่ 1,2

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย วิทยาศาสตร์

                                                     เบอร์โทรศัพท์ 08-1681-1761

                                                     E-mail : juraratpomsema@gmail.com

 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นางสกาวเดือน  ขัดเรือน

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mrs.Sakawduan  Khatruan

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะ ชำนาญการ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอแม่ทาที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม/ศูนย์วิจัย ภาษาต่างประเทศ, ภาษาไทย

เบอร์โทรศัพท์ 08-8406-9984

                                                    E-mail : sakawduan9984@gmail.com