การประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วันที่ 7 เมษายน 2563 นายธนากร อาทะเดช ศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ราย นายอลงกรณ์ มูลมั่ง (ประเมินครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

การดำเนินงานดังกล่าวสำเร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ ผู้เข้ารับการประเมินมีการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพเหมาะสมกับความเป็นครู มีการพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านการสอนทั้งการอบรมเพิ่มเติมความรู้ การเข้ากลุ่ม PLC มีผลการปฏิบัติงานเชิงประจักษ์

ทั้งนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  และเทคนิคในการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้รับการประเมินมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น และเป็นครูที่มีศักยภาพสูงต่อไปในอนาคต