การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือพัฒนาครูในการสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงคู่มือพัฒนาครูในการสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคู่มือฯ สำหรับนำไปพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบทดสอบ Reading Test : RT และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาที่ได้ปรับปรุงประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ส่วนที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ส่วนที่ 3 การสร้างแบบทดสอบการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน และส่วนที่ 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ ทั้งนี้  ได้กำหนดการประชุมพัฒนาครูในเรื่องดังกล่าวในช่วงเดือนสิงหาคม 2563 ต่อไป